Moraal Resultaatgericht Coachen | Hoornplantsoen 64, 2652 BM Berkel en Rodenrijs | 06 - 4059 7816

AGILE CoachinG


Agile coaching bij Expleo GROUP

Uw Agile Coach begeleidt Agile transformaties op organisatie team- en individueel niveau.
Uw Agile Coach begeleidt teams in het (leren) toepassen van Agile werken. Business Agility bij de Expleo Group

Arnoud Moraal werkt als senior business agility consultant (Agile Coach) bij de Expleo Group en biedt Agile Coaching aan via de Expleo Group .

Om Agile te kunnen werken is een mindset en gedragsverandering nodig die tijd nodig heeft om te groeien.
Uw Agile Coach brengt tijd met scrumteams door en helpt hen om bewuster te worden van hoe Agile hun kan helpen om tot betere resultaten te komen en wat dat betekent voor het resultaat in klantwaarde enerzijds en vertrouwen, de samenwerking, de communicatie en de wijze van organiseren (zelforganisatie) binnen het team en met de context anderzijds.
Uw Agile Coach werkt als business enabler en mens enabler.

Agile Coaching bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs (in Lansingerland bij Rotterdam)


Uw Agile coach voert de volgende activiteiten uit:

 1. Agile mentoring op bijvoorbeeld het toepassen van de scrum modellen

 2. Teamcoaching en teaminterventies waarbij gebruik wordt gemaakt van spelelementen

 3. individuele coaching op mindset, gedrag, communicatie en patronen

 4. Begeleiden van Agile transformaties (verandermanagement) op niveau directie, management en teams

 5. Begeleiden van Agile devops transformaties

 6. Agile werken en leiding geven aan Agile door het management

 7. Opschalen van Agile werken (van team naar organisatie)

Zet Agile Coaching in om sneller en effectiever producten, diensten en software te ontwikkelen in korte cycli met meerwaarde voor uw organisatie en uw klant. Via zelforganiserende teams, die gemotiveerd zijn om kwaliteit te leveren en weten dat samenwerken tot beter resultaat leidt.

Arnoud Moraal is uw Agile Coach die weet hoe teams en management gemotiveerd en begeleid moeten worden om tot een resultaatgerichte agile transformatie te komen met als doel een tevreden klant.

Moraal Resultaatgericht Coaching is certified scrum consultant and agile coach

Arnoud Moraal combineert jarenlange ervaring met scrumteams (devops) en agile werken met coachen van teams en individuen.
Met als doel insluiten van de zachte kant met focus op wat goed gaat. En realiseren van samenwerken in verbinding en vertrouwen op zelforganisatie, zodat er continue verbeterd wordt.

Zie de artikelen:

Zie verder de werkwijze van contact via strategiesessie naar coachingsessies.

Neem Contact op met Moraal Resultaatgericht Coachen
Gratis Intake bij Moraal Resultaatgericht Coachen


AGILE werken

Ik geloof in het simpeler en menselijker maken van organisatie.
Met als doel beter gemotiveerde medewerkers, meer resultaten en een zeer tevreden klant.

Agile toepassende organisaties kunnen flexibel meebuigen met hun omgeving. Wanneer de focus op de wensen van de klant liggen dan weet de Agile organisatie wat er gedaan moet worden om de klant tevreden te houden.

Zoals Bil Broza het omschrijft in zijn boek Agile for Non-Software Teams:

Agility or business agility is exactly what the English noun communicates: the ability to change what’s delivered and how it’s done, easily and gracefully. It’s an attribute of an organization, team, or person. Companies are interested in agility because the world of business moves fast these days. The term “agility” alone doesn’t imply any specific method, structure, or operational principle. An agile culture in an organization means it tolerates or welcomes ambiguity, makes viable plans despite incomplete information, and responds to changing conditions. As with “agility,” there’s no additional stipulation as to how this is achieved; however, saying it’s a “culture” means that acting this way is natural for the organization.

Een agile organisatie bestaat uit multidisciplinaire teams. Deze teams zijn zelf organiserend, werken kortcyclisch, leveren altijd meerwaarde voor de klant en mogen experimenteren. Voordeel is dat het team snel feedback krijgt van zijn stakeholders en in staat is daar snel op in te spelen zodat er een continue verbetering is.
De teams zijn gericht op samenwerking, binnen het team en met de andere teams. Communicatie en interactie is daarom zeer belangrijk.
Het werkt zeer motiverend en resultaatgericht als je als team je eigen werkwijze organiseert, er minder regels van buiten worden opgelegd en je minder afhankelijk bent van een manager.
Voor de manager betekent dit dat zijn rol wijzigt binnen agile werken van aansturend, besluitend en beoordelend naar faciliterend en coachend, want het team organiseert zichzelf.
Als uw agile coach weet ik mensen in scrumteams op vertrouwelijke wijze te motiveren, enthousiasmeren, mentoren en resultaatgericht te begeleiden om professioneel te groeien als individu en als team met focus op resultaatgericht samenwerken, collectieve verantwoordelijkheid, zelfsturend vermogen, transparant open en respectvol communiceren, plannen, de juiste dingen doen en continu leveren van meerwaarde aan de business of maatschappij.

Als agile teamcoach focus ik op samenwerken in verbinding en vertrouwen op zelfredzaamheid enerzijds en op het vergroten van het resultaat anderzijds. Deze twee pijlers moeten in balans zijn. Werken als business enabler en mens enabler.

Wat zou ik als teamcoach kunnen doen m.b.t. het functioneren van het team / de teams:

 1. gezamenlijke analyse en beeldvorming (relatie team met context van de organisatie)

 2. gezamenlijk formuleren meetlat (waar staan we nu)

 3. inschatten van onbalans en wat team te leren heeft (waar willen we naar toe)

 4. versterken teameigenaarschap (zelforganisatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid)

 5. stimuleren tot inzichten te komen (bewustwording en eigen invloed teamleden)

 6. helpen keuzes te maken, stimuleren tot actie en helpen het geleerde te integreren in de dagelijkse manier van werken.

Daar waar gewenst en nodig kan ik ook invulling geven aan individuele coaching. De focus zal op het team zelf liggen.
De aanpak zal pas ingevuld kunnen worden nadat ik als potentieel teamcoach met de opdrachtgever enerzijds en het team/de teams gesproken heb.

Als uw scrum master faciliteer, mentor, teach en coach ik teams in de agile way of working en weet mijn ervaring met passie en energie als inhoudelijk analist en developer zodanig in te zetten dat ik de teamleden kan ondersteunen en begeleiden in agile werken en professioneel ontwikkelen.
Waarbij constructief feedback geven en coachen zeer belangrijke elementen van mijn werk als agile coach zijn.
Denken in mogelijkheden en niet in beperkingen, pragmatisme met kwaliteit is wat ik teamleden graag meegeef en leer toepassen.

Agile Coaching bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs (in Lansingerland bij Rotterdam)

Scrum is een werkwijze waarbinnen een aantal modellen worden gehanteerd met als doel om te versimpelen zonder de werkelijkheid uit ogen te verliezen.
Scrum heeft de volgende pijlers:
1. transparantie : zichtbaarheid van werk
2. adaptief vermogen : vermogen tot aanpassing
3. toegevoegde waarde : de gerealiseerde resultaten leveren altijd meerwaarde op voor de klant
4. risico beheersing : door toepassen van het MVP (Minimum Viable Product) principe wordt het risico beheerst en wordt voorkomen dat er niet te lang wordt doorontwikkeld aan een product of service welke niet succesvol wordt.

Moraal Resultaatgericht Coachen begeleidt agile teams in hun agile transformatie

Het Agile werken maakt gebruik van het Agile Manifest, bestaande uit vier waarden en twaalf principes

 • mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen

 • opgeleverde producten boven allesomvattende documentatie of plannen

 • samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

 • inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Agile teams hanteren de volgende principes:

 1. een tevreden klant is altijd de hoogste prioriteit
 2. verandering van de scope is altijd welkom
 3. lever werkende onderdelen op in korte cycli
 4. werk multidisciplinair samen
 5. uitvoering van werk door gemotiveerde medewerkers, onder support en vertrouwen
 6. bij voorkeur effectief face-2-face overleg
 7. werkend product na oplevering van de korte cyclus
 8. voortdurende innovatie in constant tempo
 9. hoge kwaliteit van oplevering
 10. eenvoud
 11. creativiteit via zelforganisatie
 12. reflecteer op verbetering van de samenwerking


AGILE transformatie

 • van Dirigeren van mensen naar Het team zijn weg laten vinden

 • van Expert in het onderwerp naar Faciliteren

 • van Probleem gefocust naar Focus op oplossing

 • van Behalen van de vast gestelde scope, planning en budget naar Maximaliseren van waarde

 • van Specifieke individuele resultaten naar Gehele team verbetering

 • van Beoordelen van mensen naar Motiveren, vertrouwen individuen

 • van Focus op het verleden of zeer nabije toekomst naar Focus op het nu

Agile Transformatie bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs (in Lansingerland bij Rotterdam)